8.Sınıf SBS Türkçe Soru Çöz

ARKADAŞLAR (SORU İŞARETİ (Ş)DEMEK ) (5 (Ğ) DEMEK)(%  BUDA( I ) DEMEK) BUNU BAŞTAN SÖYLİYİM

 

 

 

 

                                                                       TÜRKÇE SBS HAZIRLIK

 

1. A?a5%daki alt% çizili sözcüklerden hangisinin z%t

anlaml%s% vard%r?

A) Ay?e, aya5% kay%nca kendini yerde buldu.

B) Okulun kente yak%n olmas%n% istiyorum.

C) Kendine göre bir arkada? edindi.

D) Sonunda arad%5% mutlulu5u yakalad%.

 

 

2. “Seyretmek” sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin

hangisine “beklenmedik bir ?ey olaca5%

anlam%n% katm%?t%r?

A) Baba-o5ulun y%llar sonra bulu?mas%n%

hayranl%kla seyretti.

B) Yeni ç%kan eserleri kitapç%lar%n raflar%nda

seyretmekle yetinmezdi.

C) Sen bunca tart%?madan sonra olacaklar%

seyret!

D) Teknemiz Akdeniz’in mavi sular%nda yol

al%rken sen y%ld%zlar% seyret!

 

 

3. stemek” sözcü5ü a?a5%dakilerin hangisinde

“Bu araba iyi bir bak%m ister.” cümlesindekiyle

ayn% anlamda kullan%lm%?t%r?

A) Sporda kal%c% ba?ar% sürekli çal%?ma ister.

B) çeri girmek yerine bahçede oturmay% ister.

C) Sabah%n bu erken saatlerinde müdür beni

niçin ister?

D) ster ki bu tarihî evler gelecek nesillere

kals%n.

 

 

4. “Kadar” sözcü5ü a?a5%daki cümlelerin hangisine

“yakla?%k” anlam% katm%?t%r?

A) Minare boyundaki kava5%n üst çatal%na kadar

t%rmand%m.

B) Otobüsümüz bozulunca bir k%r lokantas%nda

dört saat kadar bekledik.

C) Çevresi bu kadar ho? olan yeni evimizin içi

kir pas içindeydi.

D) Merdivenleri yap%ld%5% günden beri hiç bu

kadar tela?l% ç%kmam%?t%m.

 

 

5. “Fakat” sözcü5ü alt% çizili ifadelerden hangisinin

yerine getirilirse cümlenin anlam%

de5i?mez?

A) Kelo5lan, gel diye diye beni buraya getirdi.

B) Varsayal%m, tuhaf gülümsemeleri olan

heykellerle kar?%la?t%n%z.

C) Gelgelelim, Küçük Prenses burada de5ildi.

D) Var%n hesap edin, gördü5üm evin

büyüklü5ünü.

 

 

6. (1) Çocuk kolunu kald%rd%, inciyi olanca gücüyle

f%rlatt%. (2) Sonra onun havada ilerleyi?ini seyretti.

(3) O, uzaklarda bir yerde hafif bir ?ap%rt

%yla suya dü?tü. (4) Bu arada incinin türküsü

gitgide hafifledi, bir f%s%lt%ya dönü?tü.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde

bir biçimden ba?ka bir biçime geçme” vard%r?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 

7. 1- art%k ya?land%m

2- çamura

3- gücüm kalmad%

4- onu renklendirecek

5- biçim verecek

6- pi?irecek

Yukar%da numaralanm%? sözcük ve sözcük

gruplar%ndan anlaml% ve kurall% bir cümle

olu?turmak için s%ralama nas%l olmal%d%r?

A) 1 - 2 - 4 - 3 - 5 - 6

B) 1 - 3 - 2 - 4 - 5 - 6

C) 1 - 2 - 5 - 4 - 6 - 3

D) 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2

 

 

8. nsanlar ba?aklara benzer, içleri bo?ken ba?lar%

havadad%r, doldukça e5ilirler.

Bu cümleye a?a5%dakilerden hangisi anlamca

en yak%nd%r?

A) nsanlar, bilgilendikçe alçakgönüllü olur.

B) Kendilerini büyük görenler, bilgi ve erdemden

yoksundurlar.

C) nsan, ne kadar az bilirse o kadar çok bildi-

5ini san%r.

D) Çok bilen, çok ?eye dikkat eder.

 

 

9. A?a5%dakilerin hangisinde “abartma” vard%r?

A) Evler ve a5açlar yukar%lara ç%kt%kça küçük

görünüyordu.

B) Ç%nar%n dallar% aras%ndan serin bir rüzgâr

esiyordu.

C) Aslanlar gölün k%y%s%nda m%?%l m%?%l uykuya

dalm%?t%.

D) Bütün dünyan%n duyabilece5i bir ?ekilde

konu?uyordu.

 

 

 

 

10.yürürken güçlük çekiyordu. (2) Elbisesinin

her yerine boya ve kireç bula?m%?t%. (3) Saçlar

ndan

(1) Kovas%n% ve merdivenini yan%nda ta?%d%5%

%na ve b%y%klar%na da duvar kâ5%d% parçalar%

yap%?m%?t%. (4) Pek de düzenli biri oldu5u söylenemezdi.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde

neden-sonuç birlikte verilmi?tir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 

11. A?a5%daki cümlelerin hangisinde “?a?ma” söz

konusudur?

A) Hep ayn% oyunu oynamaktan usand%k.

B) Bu yapt%klar%ndan sonra ona nas%l k%zmam?

C) Nas%l oldu da bu kadar iyi oynad%?

D) Benim de böyle bir oyunca5%m vard%.

12. A?a5%daki cümlelerden hangisinde soru anlam%

vard%r?

A) Nas%l olsa bu gece onlarda kal%rs%n%z

B) Tan%d%k birini bulmak için mi geldin buraya

C) Selçuklu dendi mi kümbetler dü?er benim

akl%ma

D) Mu? pazar%na vard%n%z m% atalar%n%z%n

gölgelerini seçersiniz

 

 

13. (1) Her yaz güller için bir ?eyler karalamak isterim.

(2) Çünkü gül, dünyaya sunulmu? güzelliklerin

ba?%nda gelir. (3) Gülleri isim isim, renk

renk, koku koku tan%r%m. (4) Ben bahar%, yaz%

gülle anar%m, herhâlde siz de öylesinizdir.

Parçada numaralanm%? cümlelerin hangisinde

“tahmin” söz konusudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 

14. Ate? “Ben bütün varl%klar%n en güçlüsüyüm.”

dedi. Su “Ya ben?” diye sorunca, ate? “Seni

bütüne katmad%m.” diye cevap verdi.

Paragrafa göre bu parçada a?a5%dakilerden

hangisi yoktur?

A) Kar?%la?t%rma B) Onaylama

C) De5erlendirme D) Alay etme

 

 

 

15.bak%r topra5%n ve bin y%ll%k bahar%n üstüne kepeneklerini

at%p gölün k%y%s%na f%rdolay% otururlar.

Daha gün do5madan A5r% Da5%’n%n harman

olmu? yalap yalap yanan y%ld%zlar%n%n alt%nda

kavallar%n% bellerinden ç%kar%p A5r% Da5%’n%n

öfkesini çalmaya ba?larlar.

Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayr%nt%

ak

Çobanlar, k%rm%z% kayal%klar%n dibine, yumu?

yoktur?

A) Dokunma B) ?itme

C) Koklama D) Görme

 

 

16. Baz% kitaplar vard%

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !